Informace pro české členy SČS PKS
a
ostatní pěstitele kaktusů a sukulentů

18.12.2009         

Vážené kolegyně a kolegové kaktusáři,
od 1. ledna 2010 začíná v ČR platit nový trestní zákon (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Z hlediska pěstování kaktusů a sukulentů je významný především § 285 trestního zákoníku:

§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Kaktusářské veřejnosti se dotýká především odst.2. Nicméně, vzhledem k ustanovení § 289 téhož zákona, nelze toto ustanovení vztahovat na všechny rostliny obsahující omamné nebo psychotropní látky, ale pouze na ty, u kterých to vláda nařídí svým usnesením ve smyslu §289 trestního zákoníku:

§ 289
Společné ustanovení

(3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.

Protože se v tisku objevily zprávy, že mezi vyjmenovanými rostlinami budou také některé rostliny čeledi Cactaceae obrátil se výbor Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČS PKS) osobními dopisy na ministryni spravedlnosti a předsedu vlády se žádostí, aby živé sbírkové kaktusy nebyly předmětem nařízení. 

  Dopis ministryni spravedlnosti
ve formátu PDF

 

  Dopis na předsedu vlády
ve formát PDF

Odpověď na oba dopisy jsme dosud neobdrželi, ale dosavadní vývoj ukazuje, že v dané záležitosti nebylo rozhodnuto. Proto od 1.1.2010, kdy trestní zákoník nabývá účinnosti, ve smyslu ustanovení §289 trestního zákoníku, nejsou žádné rostliny čeledi Cactaceae považovány za rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku.

Vláda sice svým usnesením č. 1516 ze dne 7.12.2009 schválila návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ale text tohoto nařízení nemá konečnou podobu. Vláda uložila ministryni spravedlnosti vypracovat konečné znění nařízení vlády které bude součástí usnesení č. 1516 a předložit konečné znění nařízení vlády k podpisu předsedovi vlády ČR. Podle neoficiálních informací z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR bude pro vypracování konečného znění nařízení vlády ustavena odborná skupina, na jejíž jednání bude přizván zástupce výboru SČS PKS.

Pro úplnost uvádím ještě jednu informaci:
Usnesením vlády ČR č. 1550 ze dne 14.12.2009 byla ministryni spravedlnosti mj. uložena povinnost vyhodnotit a předložit vládě, v termínu do 31. března 2011, zprávu o dopadech nařízení vlády, schváleného usnesením vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1516, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.

Ing. Jaroslav Vích
Předseda Společnosti českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů
E-mail: info@hortinfos.cz

Odkazy na související články

Petice STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ
http://www.petice.net/kaktus

Jak podepsat petici STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ krok za krokem
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/navod.htm

Kaktusy – množství velké nežli malé
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/petice.htm

Kaktusáři se nemají čeho bát?
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/mescalin.htm

Začal novodobý hon na čarodějnice? Poznámka k vládnímu nařízení…
http://botany.cz/cs/zakaz-drzby-nekterych-rostlin/

 

zpět