Lithops optica (Marloth) N. E. Br.


Lithopsy patří mezi nejznámější a nejpopulárnější zástupce sukulentních rostlin z velké čeledi Aizoaceae, u nichž došlo k redukci těla na jeden pár sukulentních listů. Lidově se jim říká „živé kameny“ nebo „kvetoucí kameny”, na svých lokalitách jsou totiž k nerozeznání od okolního prostřední. Toto dokonalé maskování je velmi efektivní ochranou proti přirozeným škůdcům i sběratelům.

Rod Lithops zahrnuje asi 37 druhů, mezi posledně popsané patří Lithops coleorum a L. hermetica. V přírodě jsou rozšířené v západní, jižní a centrální oblasti jižní Afriky, tj. v Namíbii, Botswaně a všech provinciích Jihoafrické republiky s výjimkou Mpumalanga a KwaZulu-Natalu. Vyskytují se hlavně v Nama Karoo, Karoo a v údolí Orange River v Severním Kapsku. Dešťové srážky se na lokalitách pohybují mezi 25 až 400 mm, prší hlavně na jaře a na podzim, méně často se vyskytují přeháňky během zbytku roku. Teploty v průběhu dne kolísají, průměrné denní maximum se pohybuje mezi 18 až 28°Ca a denní minimum mezi 8 až 12°C, na některých lokalitách se vyskytují i slabé mrazíky.

Lithops optica (Marloth) N. E. Br.

Čeleď: Aizoaceae
Latinský název vyjadřuje podobnost k oku - optica „jako oko“

Lithops optica byl poprvé sbírán v přírodě doktorem Rudolphem Marlothem nedaleko města Lüderitz v Namíbii již téměř před sto lety, v dubnu 1909. Jedná se o endemický druh Namibské pouště, kde roste na pobřežních pláních v úzkém pásu asi 200 km dlouhém a max. 35 km širokém, táhnoucím se jižně podél atlantického pobřeží z místa přibližně 20 km severně od Lüderitzu. Typová lokalita leží blízko zálivu Prince z Walesu ve výšce 50 m n. m. Lithopsy zde rostou v dutinách rulových skal, které jsou vyplněné pískem. Také na dalších lokalitách rostou často mezi skalami a oblázky, převážně na tmavé rule a křemencích s obsahem vápence, na malých ploškách mezi navátým pískem, kde se jen velmi obtížně hledají. Klima je chladné díky studenému Atlantickému oceánu a prudkým pobřežním větrům, časté mlhy a srážky se vyskytují hlavně během zimních měsíců, pohybují se jen mezi 20-50 mm ročně.

Lithops optica, Lüderitz, Namibie
Lithops optica, Lüderitz, Namíbie (foto P. Pavlíček) 

Lithops optica se řadí mezi malé až střední druhy, s obličejovým průměrem do 30 x 20 mm, většinou kolem 20 x 15 mm. Pobřežní formy jsou díky drsným klimatickým podmínkám poněkud menší než rostliny vyskytující se v určité vzdálenosti ve vnitrozemí a nad 150 m n. m.

Rostliny jsou většinou 2-5ti hlavé, stářím se jednotlivé hlavy dělí a vytvářejí bohaté trsy s 20 a více hlavami. Podle zbytků obalů ze starých těl je možné odhadnout stáří rostlin, v přírodě byly nalezeny trsy Lithops optica staré asi 50 až 95 let.

Druh je charakteristický svou zelenošedou barvou a otevřenými okénky, vnitrozemské populace jsou velmi často skvrnité (“Maculate form), existuje také barevná mutace, rubínově červená, tzv. R-forma, Lithops optica cv. Rubra.

Rostliny jsou v profilu ve většině případů kordátní, některé trunkátní (typ), a proto jsou označovány jako kordátně-trunkátní, obvykle jsou zřetelně konvexní, často hrbolaté. Obličej lehce vyvýšený, ledvinovitý, s jednou stranou níže než s druhou, a tedy poněkud nakloněný, listové laloky menší až velké, na téže rostlině často nestejné, neprůhledné, hladké, spojené až divergentní. Štěrbina mezi laloky je poměrně hluboká, 6-13 mm.

Okraje jsou zřetelné, pravidelné až poněkud nepravidelné, se zoubkováním, u skvrnitých forem často velmi nepravidelně zubovité nebo vykrajované poloostrůvky, vnitřní okraje obvykle rovné. Okénka jsou obvykle úplně otevřená, někdy s malými ostrůvky, u skvrnitých forem často redukovaná do úzkých nepravidelných kanálků, obličej je z velké části neprůhledný. Kanálky, hlavně u skvrnité formy, obvykle široké, ale nepravidelné, někdy úzké a velmi nepravidelné. Ostrůvky často chybí, obvykle jsou malé a řídké, někdy dost nejasné, u skvrnitých forem často větší, početnější a tvarově nepravidelné. Ve zbarvení rostlin převládají odstíny zelené a šedé: okraje a ostrůvky jsou neprůhledné, bílošedé, šedé nebo béžové, okénka a kanálky z různých odstínů průhledné zelenošedé, šedé nebo modrošedé, korunka jako okraje nebo trochu matnější.

Květy jsou bílé, s růžovými špičkami, malé až velmi malé, dosahují pouze 12-20 mm v průměru, petály krátké, v kultuře často znetvořené. Objevují se pozdě na podzim (jižní formy) až v zimě (nejsevernější formy).

Tobolky jsou většinou 5-četné (96%), méně 4-četné (3%) a 6-četné (1%), v profilu loďkovité, s rovným vrcholem, který bývá někdy lehce konvexní nebo konkávní, s tmavší linkou až 1,0 mm širokou těsně pod okrajem. Obličej široce eliptický, s prstencem. Semena jsou hnědá, vrásčitá, skvrnitá.

 

Lithops optica cv. Rubra

Lithops optica cv. Rubra je nejstarší a mezi sběrateli i pěstiteli asi nejznámější kultivar, jeho barevný obrázek byl publikován v Německu již asi před 80 lety. Cv. Rubra je také velmi zvláštní „kultivar“, a to proto, že se vzácně vyskytuje i v přírodě v nepočetných populacích typicky šedozelených rostlin blízko Lüderitzu. Sběratel typových rostlin není známý, taxon byl původně popsán jako Mesembryanthemum opticum var. rubrum Tisch. v roce 1925.

Lithops optica cv. Rubra
Lithops optica cv. Rubra ex C 81A (foto Z. Podešva, prosinec 2004) 

Lithops optica cv. Rubra se velmi zřetelně odlišuje svou barvou, ale ve všech ostatních rysech v podstatě odpovídá typu. Profil je obvykle kordátní, zřetelně konvexní a hrbolatý. Okénka jsou obvykle úplně otevřená, vzácně s několika malými ostrůvky, často se táhnou prudce dolů na koncích vnitřních okrajů a postupně se ztrácí. Okraje, ostrůvky a korunka jsou neprůhledné, mléčně rubínově růžové, okénka průhledná, světle až tmavě rubínově červená, někdy trochu našedlá. 

Z různých kultivarů pěstovaných ve sbírkách vykazují největší stálost ve výsevech a nejtmavší barvy mají rostliny z původních Coleho sběrů C 81A, rostliny C 287 jsou již bledší a ve výsevech se vyskytuje kolem 10% „zelených“ rostlin.

Květy jsou, podobně jako u Lithops optica, bílé, často s růžovými špičkami, vzácně může být celá koruna zbarvená do růžova nebo rubínově červena. Tobolky jsou většinou 5-četné (89%), méně 6-četné (7%) nebo 7-četné (4%).


Pěstování

Lithops optica i jeho kultivar „Rubra” se pěstuje při dodržení několika hlavních zásad, podobně jako ostatní lithopsy, relativně snadno.

Lithopsy jsou vysoce světlomilné rostliny a v našich podmínkách se jim nejlépe daří ve slunných a vzdušných sklenících nebo v dobře větraných „pařeništích” či fóĺiových krytech. Dostatečné větrání s proudícím vzduchem je naprosto nezbytné, aby nedocházelo k jejich přehřátí a následnému popálení. V době růstu je teplotní optimum mezi 20 až 28°C. Také zimní stanoviště by mělo být co nejsvětlejší, k zimování postačují teploty kolem 10°, většina druhů snáší i krátkodobé poklesy k nule a slabé mrazíky.

Lithops optica cv. Rubra
Lithops optica cv. Rubra (foto Z. Podešva, leden 2005) 

Při výběru substrátu je třeba se vyhnout takovým, které obsahují větší množství organického materiálu (v holandských pěstírnách se používá pro kaktusy i sukulenty včetně mesemb „univerzální rašelinový substrát“, to však rozhodně není pro lithopsy to „pravé ořechové”). Lithops optica lze pěstovat např. v půdním substrátu, který se skládá ze 2 dílů říčního písku, 1 dílů štěrku a 1 dílu jílovité hlíny s přídavkem pálené kostní moučky a dolomitického vápence. Pro pěstování používáme hlubší květináče nebo misky alespoň 8-10 cm hluboké.

Nejčastější a rostlinami nejméně tolerovanou pěstitelskou chybou bývá nevhodná doba zálivky (nerespektování růstového cyklu s vyhraněným obdobím klidu) a její množství. Lithops optica pochází z velmi aridních oblastí se zimními srážkami a má proto poněkud odlišné nároky než běžné druhy.

V období zdánlivého vegetačního klidu se staré listové laloky přelévají velmi pomalu, rostlinám je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a raději je pěstovat odděleně od ostatních. Po vytvoření nového listového páru by měla být zálivka velmi šetrná, ne častěji než jednou za 14 dní až 3 týdny, rostlinám však více svědčí zálivka formou častého rosení než nárazová zálivka podmokem. Jsou také citlivější k nadměrné vlhkosti během růstu a náchylnější k rychlé hnilobě. U nadměrně zalévaných rostlin v nevhodnou dobu staré listové laloky nevyschnou, ale přetrvávají po určitou dobu po objevení nové hlavy.

K zálivkové vodě můžeme občas přidat zředěné hnojivo s nízkým obsahem dusíku, s vyšším obsahem draslíku a se stopovými prvky. Nejlepší je zalévat rostliny brzy ráno tak, aby se nadbytečná voda z povrchu těl zavčas vypařila, svrchní vrstva půdy se rychle vysušila a na listech nezůstaly kapky vody, které by mohly v poledne soustřeďovat sluneční paprsky na povrchu těl jako čočky a rostliny popálit. Lithops optica zaléváme na podzim ke konci vegetace asi o jeden až dva měsíce déle než ostatní druhy.

Lithop optica a především cv. Rubra kvete v našich sbírkách ze všech lithopsů jako poslední, až na Vánoce, případně v lednu. V tomto období bývá značný nedostatek slunečního světla a malé bílé květy se tak často vůbec neotevřou nebo nerozkvetou úplně.

Lithops optica cv. Rubra
Lithops optica cv. Rubra (foto Z. Podešva, leden 2005) 

Nejlepší způsob rozmnožování je semeny, která klíčí ochotně, lithopsy dosahují květuschopnosti asi po 3-4 letech. Druh je dobře zaveden v kultivaci, semena i rostliny se dnes dají poměrně snadno získat (rostliny bývají nabízeny v posledních letech např. na burze v Chrudimi).


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz  
 
 

(C)

zpět